پژواک

۸ صبح

سلام وطندار

پژواک

صدای امریکا

Tolonews

خامه

سلام وطندار

۸ صبح

روزنامه دینونکوف

رایس وایلز چالش ها و امکانات ترویج کتابخانه ها را در افغانستان شرح میدهد.

منابع دیگر برای روزنامه نگاران

پرسش های رسانه یی:
شمار زیادی از کارشناسان در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان حضور دارند که حاضر به انجام مصاحبه با رسانه ها می باشند. پرسش های رسانه ها، باید به صورت مستقیم به این ایمیل آدرس communication@areu.org.af  زیر عنوان "پرسش های رسانه یی"  فرستاده شود. همچنان نماینده گان رسانه ها می توانند به این شمارۀ تیلفونی در ساعات رسمی در تماس شوند.
کتابخانه:
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دارای یکی از بهترین کتابخانه های منبع و غنی در افغانستان است. شما می توانید جهت معلومات بیشتر و دسترسی آنلاین به معلومات کتابشناسی به بخش کتابخانۀ این سایت مراجعه نمایید. برای حمایت از این کتابخانه و هرگونه پرسش در این مورد، می توانید با کتابخانۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از طریق این ایمیل تماس بگیرید  library@areu.org.af.
نشریات:
نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را می توانید در سه زبان انگلیسی، دری و پشتو به صورت رایگان دریافت نمایید. شما می توانید نشریات ما را به صورت آنلاین دانلود و به عنوان منبع از آن استفاده نمایید یا به دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تشریف آورده و یک نسخۀ چاپی از هر کدام آنها را به دست آورید.