خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 15 و 16

این نسخه  شماره 15 میزان/جدی 1386 خبرنامه تحقیقات افغانستان میباشد

خبرنامه تحقیقاتی شماره 14

شماره چهاردهم خبرنامه تحقیقاتی در سرطان 1386 نشر گردید

خبرنامه تحقیقاتی شماره 13

شماره سیزدهم خبرنامه تحقیقاتی در ثور 1386 نشر گردید

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 7

این شماره خبرنامه تحقیقاتی در میزان 1384 نشر گردید

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 30

این ژوئیه / اوت نسخه 2011 از خبرنامه تحقیقات افغانستان است. هدف از عضویت در خبرنامه است برای هشدار به خوانندگان به تحقیقات جدید بر روی افغانستان انجام و برای کمک به انتشار یافته های تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل.

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 28

این شماره خبرنامه تحقیقاتی افغانستان در دلو/ حوت 1389 نشر گردید. این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن یافته ها و تحلیل های انجام یافته  کمک مینماید. در این شماره

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 27

این شماره خبرنامه تحقیقاتی افغانستان در عقرب/قوس 1389 نشر گردید. این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن یافته ها و تحلیل های انجام یافته  کمک مینماید.  در این شماره مصاحبه

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 26

این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن  یافته ها و تحلیل های انجام یافته کمک  مینماید. دراین شماره مطلبی  در مورد کتابخانه وحدت  درکابل به نشر رسیده.

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 01

این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن  یافته ها و تحلیل های انجام یافته کمک  مینماید.

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 4

شماره چهارم خبرنامه تحقیقاتی در دلو 1383 نشر گردید