د افغانستان د څیړنې خبرلیک، شمیره.۳۰

دا د افغاسنتان د څیړنې د ۲۰۱۱ کال د جولای/ آګست شمیره خبرلیک ده. د خبرلیک موخه دا ده چې لوستونکو ته د افغانستان په اړه د نوې څیړنې او د څیړنې د موندنو او ارزونو د خپرولو په هکله

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه 28

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه 27

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه۲۶

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، ۱۹ ګڼه

  دا د افغانستان د څيړنېزۍ خبرپاڼې ۱۹ ګڼه ده چې د ۱۳۸۶ کال د مرغومې په مياشت کې خپره شوې ده

د افغنستان د څیړنې خبر پاڼه، دیارلسمه ګڼه

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، ۱۷ ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپانې ۱۷مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۷ کال د وري په مياشت کې خپره شوې ده

د افغانستان د څیړنې خبرپاڼه، ۲۳ ګڼه

دا د افغانستان د څیړنیزې خبر پاڼې ۲۳مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۸ کال د تلې په مياشت کې خپره شوې ده.

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، ۱۵ او ۱۶ ګڼه

  دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې ۱۵ ګڼه ده چې د ۱۳۸۶ کال د تلې په مياشت کې خپره شوې ده.

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، ۱۱ ګڼه

 دا څيړنيزې خبر پاڼې ۱۱ ګڼه ده چې د ۱۳۸۵ کال د تلي په مياشت کې خپره شوې ده