لور رتبه کارکوونکی

ـــــــــــــــــــ

داکتر ارځلا نعمت

ریس

orzala@areu.org.af

 

میر احمد جوینده

رییس مرستیال، اړیکی او د ملاترڅانګه

joyenda@areu.org.af