کارمندان ارشد

ـــــــــــــــــــ

داکتر اورځلا نعمت

رئیس

orzala@areu.org.af

 

میر احمد جوینده

معاون ریس در بخش ارتباطات و دادخواهی

joyenda@areu.org.af