درباره ما

دربارۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک سازمان برتر، مستقل و بی طرف پژوهشی مستقر در کابل است. هدف و رویاهای این سازمان، افغانستانی است که تصمیم گیری های پالیسی در آن مبتنی بر شواهد، بحث های آزاد و آگاهی های عامه به این باور باشد که می تواند اولویت های افغان ها را بهتر بازتاب دهد.

هدف ماموریت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مشخصا (الف) انجام پژوهش های باکیفیت و مربوط به پالیسی و انتشار فعالانۀ نتایج با شریکان برای آگاهی دهی پالیسی و عمل و (ب) کمک به ترویج فرهنگ تحقیق، مطالعه و آموزش در کشور، می باشد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال ۲۰۰۲ م. با همکاری سازمان های امدادی که در این کشور فعالیت دارند، تأسیس گردید. این اداره، در ابتداء به نام واحد نظارت استراتيژيک در چوکات استراتيژی سال ۱۹۹۸ م، سازمان ملل متحد برای افغانستان، تشکیل یافت. در آن زمان عقیده بر این بود که توسعه چنین ادارۀ پژوهشی و تحليلی مستقل، سبب ارتقای ظرفیت هایی می شود که جامعۀ جهانی، تصمیم گیرنده گان دولتی و غیردولتی، پالیسی سازان و شریکان داخلی و بین المللی می توانند از طريق آن روند توسعه و پیشرفت را با اهداف استراتیژیک سنجش و پیمایش نمایند و این را مستند سازند که این اصول و مقررات را چگونه در عمل پیاده می گردند.

واحد تحقییق و ارزیابی افغانستان با کیفیت معیاری یکی از منابع اصلی تحقیق پیرامون افغانستان برای کارشناسان و مراکز علمی می باشد. این اداره، به عنوان یک سازمان تحقیقاتی قابل اعتماد و مستقل که پژوهش دقیق، به موقع، قابل توجه و مبتنی بر شواهد انجام می دهد، کسب شهرت کرده است. ادارۀ یادشده همچنان منبع مهم معلوماتی برای سازمان های منطقه یی و بین المللی که در افغانستان فعالیت دارند، می باشد و نیز غالبا نخستین مرجع تماس برای پژوهشگران، متخصصان، خبرنگاران، مشاوران و مقام های رسمی است.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان خانۀ پژوهشگران است در حالی که روابط اش را با طیف گسترده یی از مشاوران تحقیق و کارشناسان مربوط که بر ماهیت کار این اداره آگاه اند، حفظ می نماید. این اداره توسط هیأت مدیرۀ متشکل از نماینده گان سازمان، سفارتخانه ها، سازمان چند بعدی و موسسات غیردولتی اداره می شود.

ادارۀ یادشده با ارزش های اصلی از قبیل کاربرتر، شمولیت، واقعیت گرایی، قابلیت دسترسی، احترام متقابل و انعطاف پذیری سازمان دهی و هدایت می شود.