FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

عدم مصوونیت آب آشامیدنی خانواده ها: تغییر نمونه ها برای دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان

این اثر تحلیل جدی یی از چگونگی توسعه دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان ارایه می دهد. این اثر  نشان می دهد که ادعای مبنی بر این که افغانستان به اهداف انکشافی هزاره سوم خود در مورد دسترسی .به آب صحی رسیده و یا نزدیک به رسیدن استرا باید با نگرانی زیادی پذیرفت

زبان: Dari
تعداد صفحات: ۳۷
همچنین به دسترس است به: English | Pashto