FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

نزدیک ساختن دولت با مردم: غیر متمرکز ساختن پلانگذاری و بودجه سازی در افغانستان

این مقاله، در مورد پلانگذاری و بودجه سازی ولایتی که در جوزا سال 1395 بدسترس عام قرار گرفته است، فرآیندهای عمومی مدیریت مالی و شرکای آنرا مورد ارزیابی قرار میدهد. با توجه به فقدان یک چارچوب روشن حکومتداری محلی، تمرکز اصلاحات اولیه بالای تقویت نمودن مدیریت مالی عامه در مرکز بوده است. این روش نتوانسته است که اولویت های محلی را به طور موثر شناسایی و تمویل، ظرفیت های محلی را تقویت نموده و مشارکت محلی را افزایش دهد.

زبان: دری
تعداد صفحات: ۵۸
همچنین به دسترس است به: English | Pashto