بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان: کاری در حال پیشرفت

پروسه بودجه سازی جنسیت محور به هدف مدغم سازی چشم انداز جنسیت در سیستم ادارۀ مالی عامۀ یک کشور انجام می شود. این تحقیق بر این فرضیه استوار است که بودجۀ دولتی دارای ماهیت جنسیتی نبوده و در واقع، پالیسی Read More

په افغانستان کې جنسیتي ځواب ویونکې بودجه جوړونه: د پرمختګ په حال کې چاره

جنسیتي ځواب ویونکې بودجه جوړونې پروسه، د یو هیواد په عامه مالي اداره کې د جنسیت لید د ځای پرځای کولو په موخه ترسره کېږي. دغه څیړنه پر دې فرضیې بنسټیزه شوې، چې دولتي بودجه جنسیتي ماهیت نه لري او Read More

Saffron: The social relations of production

Saffron is promoted in Afghanistan as a legal alternative to opium growing and for its potential to generate job opportunities, especially for women. But has it succeeded in creating growth and transforming women’s lives?

په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي اوله برخه: اوسنی وضعیت

دغه پروګرام چې د جرمني او افغان همکارانو لخوا پیل شوی، ډېر په وخت کار دی، ځکه چې زموږ په هېواد کې د حکومتولۍ د تګلارو په اړه بحث ته زمینه برابروي. څېړونکي او تګلاره جوړوونکي د حکومتولۍ په برخه Read More

حکومتداری محلی در افغانستان قسمت اول: اوضاع امور

این نشریه تحلیلی درباره حکومتداری محلی در افغانستان که در ماه اسد سال ۱۳۹۵ به مردم ارائه شد، نتیجه یک پروسه مشتاقانه و همچنین تحقیق و بحث تجربی که ذینفعان مختلف در آن اشتراک ورزیدند،است. در حال حاضر، افغانستان یک Read More

Civil Service Reform in Afghanistan: Roles and Functions of the Civil Service Sector

This issue paper aims to conduct a broader analysis of the civil service and key policy reform processes in the sector. It seeks to understand the functions and role of the civil service sector and identify mechanisms to foster multi-level Read More

حکومتداری محلی در افغانستان

این نشریه تحلیلی درباره حکومتداری محلی در افغانستان که در ماه اسد سال ۱۳۹۵ به مردم ارائه شد، نتیجه یک پروسه مشتاقانه و همچنین تحقیق و بحث تجربی که ذینفعان مختلف در آن اشتراک ورزیدند،است. در حال حاضر، افغانستان یک Read More

په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي

دغه پروګرام چې د جرمني او افغان همکارانو لخوا پیل شوی، ډېر په وخت کار دی، ځکه چې زموږ په هېواد کې د حکومتولۍ د تګلارو په اړه بحث ته زمینه برابروي. څېړونکي او تګلاره جوړوونکي د حکومتولۍ په برخه Read More

په افغانستان کې د ملکي خدمتونو سمونه:

د Govern4Afg پروګرام چې د جرمني او افغان ګډونوالو له خوا عملي کیږي، ډیر پروخت اقدام دی، ځکه چې زموږ په هیواد کې د حکومت کولو په اړه د پالیسي په هکله د بحث لپاره یو دریځ را مینځ ته Read More

په افغانستان کې د ملکي خدمتونو سمونه: د ملکي خدمتونو د سکتور ونډې او دندې

د Govern4Afg پروګرام چې د جرمني او افغان ګډونوالو له خوا عملي کیږي، ډیر پروخت اقدام دی، ځکه چې زموږ په هیواد کې د حکومت کولو په اړه د پالیسي په هکله د بحث لپاره یو دریځ را مینځ ته Read More