بهبود ی تلاش ها برای رشد منصفانه و کاهش فقر

.پالیسی نامه هذا در موقع برگزاری کنفرانس کابل در 1389 تهیه گردید

د انډولې ودې او بیوزلۍ د راټیټولو لپاره د هڅو سمون

 په افغانستان کې د بیوزلۍ د راټیټولو اجنډا یو مهم پړاو ته رسیدلې ده. ددې تصویب د بیوزلۍ د ساده   او غیر سیاسي  درک  سره  په غبرګون کې د یو انفرادی مادي شرط په توګه په دوامداره توګه له Read More

بهبودی تلاش ها برای رشد منصفانه و کاهش فقر

پالیسی نامه هذا در موقع برگزاری کنفرانس کابل در 1389 تهیه گردید.

A to Z Guide to Afghanistan Assistance 2010 – Eighth Edition

The eighth edition of AREU’s flagship publication is a guide to the terms, structures, mechanisms, and coordinating bodies critical to the Afghanistan relief effort. It aims to ensure a shared vocabulary and common understanding of the forces at play in Read More

Democratisation and Elections

A policy note prepared by AREU on the occasion of the 2010 Kabul Conference.

ډموکراټیک کول او ټاکني

دانتخابي حکومت په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې روانه څیړنه په شپږو ولایتونو کې د ډموکراسۍ تعبیر د افغانانو په مینځ کې راسپړي. نوموړې پالیسي پاڼه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د انتخابي Read More

دیموکراسی سازی و انتخابات

.این پالیسی نامه در موقع برگزاری کنفرانس کابل در 1388 نشر گردید

Afghanistan Livelihood Trajectories: Evidence from Badakhshan

This Badakhshan case study is the first in a series of case studies of the Afghanistan Livelihood Trajectories (ALT) project, which explored rural livelihood change in four provinces of Afghanistan: Badakhshan, Kandahar, Faryab and Sar-i-Pul. The study built on a Read More

صلح پايدار به نهاد هاي سياسي مسئول و حسابده نياز دارد

اعلاميه واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان در مورد اهميت انتخابات به تعقيب نشست لندن در مورد افغانستان

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، ۲۴ مه ګڼه

 دا د څيړنيزې خبر پاڼې ۲۴ ګڼه ده چې د ۱۳۸۵ کال د تلي په مياشت کې خپره شوې ده