حکومتداری محلی در افغانستان

این نشریه تحلیلی درباره حکومتداری محلی در افغانستان که در ماه اسد سال ۱۳۹۵ به مردم ارائه شد، نتیجه یک پروسه مشتاقانه و همچنین تحقیق و بحث تجربی که ذینفعان مختلف در آن اشتراک ورزیدند،است. در حال حاضر، افغانستان یک دولت متمرکز بوده، درحالیکه قانون اساسی افغانستان برای ساختارهای دولتی غیر متمرکز فراهم گردیده. در یک محیط فرار و به طور کلی بسیار شکننده، تصیم گیران یا پالیسی سازان کلیدی با این وجود عدم تمرکز را برای ارائه خدمات بهتر در کشور بالای تمرکز زدایی ترجیح میدهند.

زبان: Dari
تعداد صفحات: ۶۶
ترجمه به زبان های دیگر: English | Pashto