خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 15 و 16

این نسخه  شماره 15 میزان/جدی 1386 خبرنامه تحقیقات افغانستان میباشد

خبرنامه تحقیقاتی شماره 14

شماره چهاردهم خبرنامه تحقیقاتی در سرطان 1386 نشر گردید

خبرنامه تحقیقاتی شماره 13

شماره سیزدهم خبرنامه تحقیقاتی در ثور 1386 نشر گردید

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 7

این شماره خبرنامه تحقیقاتی در میزان 1384 نشر گردید

Afghanistan Research Newsletter No. 31

From 2005-2011 AREU’s library produced thirty issues of the Afghanistan research newsletter (the last issue was released in July/August 2011). For a number of reasons publication ceased; however, now with renewed interest AREU is again planning to bring out the Read More

Afghanistan Research Newsletter

From 2005-2011 AREU’s library produced thirty issues of the Afghanistan research newsletter (the last issue was released in July/August 2011). For a number of reasons publication ceased; however, now with renewed interest AREU has renewed publication of the newsletter on Read More

پریوتنه (انحطاط) او ځای په ځای دریدنه (رکود): کلیوال افغانان ولي بیوزلي دي.

پاولا کنتور د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د افغانستان د معیشت د تګ کرښي پروژې د موندنو ځینې غټ ټکي په ګوته کي او څرګندوی چې څنګه کلیوال معیشت د ډیرو کلیوالو افغانانو لپاره د بیو او Read More

Afghanistan Research Newsletter

From 2005-2011 AREU’s library produced thirty issues of the Afghanistan research newsletter (the last issue was released in July/August 2011). For a number of reasons publication ceased; however, now with renewed interest AREU is again planning to bring out the Read More

Afghanistan Research Newsletter No. 30

This is the July/August 2011 edition of the Afghanistan Research Newsletter. The purpose of the Newsletter is to alert readers to new research being undertaken on Afghanistan and to help disseminate research findings and analysis. This edition features in-depth reviews Read More

Afghanistan Research Newsletter No. 29

This is the April/May 2011 edition of the Afghanistan Research Newsletter. The purpose of the Newsletter is to alert readers to new research being undertaken on Afghanistan and to help disseminate research findings and analysis. This edition features an obituary Read More