د افغانستان د څیړنې خبرپاڼه، ۲۳ ګڼه

دا د افغانستان د څیړنیزې خبر پاڼې ۲۳مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۸ کال د تلې په مياشت کې خپره شوې ده.

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 23

این شماره خبرنامه مربوط به عقرب/ قوس 1388 میباشد.

Afghanistan Research Newsletter No. 23

This is the October/November 2009 issue of AREU’s Afghanistan Research Newsletter. It includes a feature article on young Afghans’ experiences of violence, by Catherine Panter-Brick.

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 22

شماره  22 خبرنامه در اسد/ سنبله 1388 نشر گردید

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، ۲۱ ګڼه

.دا د افغانستان د څيړنيزې خبرپاڼې ۲۱ ګڼه ده چې د د ۱۳۸۸ کال د وري/غويي په مياشتو کې خپره شوي ده

Afghanistan Research Newsletter No. 22

This is the July/August 2009 issue of AREU’s Afghanistan Research Newsletter. It includes a feature article on documenting the 2009 presidential elections in Afghanistan.

Afghanistan Research Newsletter No. 21

This is the April/May 2009 issue of AREU’s Afghanistan Research Newsletter. It features an article on the Afghanistan Information Management System (AIMS) about building information capacity in Afghanistan, by Emily Winterbotham.

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 20

شماره 20 خبرنامه تحقیقاتی در دلو/ حوت 1387 نشر گردید

د افغانستان د څيړنې خبرپاڼه، شلمه ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې ۲۰ مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۸ کال د مرغومي/سلواغې مياشتو کې خپره شوي ده

Afghanistan Research Newsletter No. 20

This is the January/February 2009 issue of AREU’s Afghanistan Research Newsletter. It includes the article “Hidden Kabul,” about restoring buildings in Kabul’s old city, by Jolyon Leslie.