د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه ، ۲۵ ګڼه

. دا څيړنيزې خبر پاڼې ۲۵ ګڼه ده چې د ۱۳۸۵ کال د تلي په مياشت کې خپره شوې ده

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 19

نسخه 19 خبرنامه تحقیقاتی افغانستان در عقرب/قوس 1387 نشر گردید

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، ۱۹ ګڼه

. دا د افغانستان د څيړنېزۍ خبرپاڼې ۱۹ ګڼه ده چې د ۱۳۸۶ کال د مرغومې په مياشت کې خپره شوې ده

Afghanistan Research Newsletter No. 19

This is the October/November 2008 issue of AREU’s Afghanistan Research Newsletter, featuring an article on Georg Morgenstierne, an early Norwegian researcher in Afghanistan, by Michael Fergus.

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 18

شماره 18 خبرنامه تحقیقاتی در اسد/ سنبله 1387 نشر گردید

د افغانستان د څیړنې خبرپاڼه، ۱۸ ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې ۱۸مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۷ کال د زمري او وږي مياشتې پورې اړه لري او هغه وخت خپره شوې ده

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 17

شماره هفدهم خبرنامه تحقیقاتی در حمل 1387 نشر گردید

Afghanistan Research Newsletter No. 17

This is the April 2008 edition of the Afghanistan Research Newsletter, featuring an article on research libraries in Kabul, by Royce Wiles.

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، ۱۷ ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپانې ۱۷مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۷ کال د وري په مياشت کې خپره شوې ده

Afghanistan Research Newsletter No. 15 & 16

This is the combined October 2007 and January 2008 edition of the Afghanistan Research Newsletter. The purpose of the Newsletter is to alert readers to new research being undertaken on Afghanistan and to help disseminate research findings and analysis. This Read More