تماس با ما

از چهار راهی حاجی یعقوب به سمت چهارراهی شهید، خانه ۲۱۸ (سمت راست)، سرک ۳ (سمت چپ)

شهر نو، کابل، افغانستان

شماره تماس: ۵۴۸ ۶۰۸ ۷۹۹ (۰)۰۰۹۳،  ۲۴۱۵ ۲۲۱ ۲۰ (۰) ۰۰۹۳

publications@dareu.thecodist.co  ایمیل:

صفحه انترنتی: www.areu.org.af

پست بکس:  ۳۱۶۹، کابل- افغانستان

x