پژوا ک

صدای امریکا

پژواک

۸ صبح

سلام وطندار

صدای امریکا

Tolonews

خبر نامه

سلام وطندار

۸ صبح

منابع دیگر برای روزنامه نگاران

پرسش های رسانه یی: شمار زیادی از کارشناسان در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان حضور دارند که حاضر به انجام مصاحبه با رسانه ها می باشند. پرسش های رسانه ها، باید به صورت مستقیم به این ایمیل آدرس  communication@areu.org.afزیر عنوان "پرسش های رسانه یی"  فرستاده شود. همچنان نماینده گان رسانه ها می توانند به این شمارۀ تیلفونی  ۲۴۱۵ ۲۲۱ ۲۰ (۰)  ۰۰۹۳در ساعات رسمی در تماس شوند کتابخانه: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دارای یکی از بهترین کتابخانه های منبع و غنی در افغانستان است. شما می توانید جهت معلومات بیشتر و دسترسی آنلاین به معلومات کتابشناسی به بخش کتابخانۀ این سایت مراجعه نمایید. برای حمایت از این کتابخانه و هرگونه پرسش در این مورد، می توانید با کتابخانۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از طریق این ایمیل تماس بگیرید  library@areu.org.af. نشریات: نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را می توانید در سه زبان انگلیسی، دری و پشتو به صورت رایگان دریافت نمایید. شما می توانید نشریات ما را به صورت آنلاین دانلود و به عنوان منبع از آن استفاده نمایید یا به دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تشریف آورده و یک نسخۀ چاپی از هر کدام آنها را به دست آورید.