بحث تلویزیونی در رابطه به قانون اساسی افغانستان

بحث تلویزیونی در رابطه به قانون اساسی افغانستان

این بحث در تلویزیون آریانا براساس تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  در رابطه به قانون اساسی افغانستان تهیه شده است. میراحمد جوینده، معاون واحد و عین الدین بهادری،رییس دبیرخانه اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، شرکت کنندگان این بحث هستندx