تماس

افغانستان د څیړنې او ارزونې د اداری د دندو په هکله د لا زیاتو معلوماتو لپاره هیله کوو چې لاندی پتو سره په تماس کې شی

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره (نقشه)

د حاجی یعقوب څلور لاری نه د شهید څلور لاری په لور، کور شمیره 144(ښی خوا ته) دریم کوڅه (کین خوا ته) 

نوی ښار. کابل، افغانستان

دیجیتل:0202212415

 ټلفون: ۵۴۸ ۶۰۸ ۷۹۹ (۰) +۹۳

بریښنا پته: areu@dareu.thecodist.co

که غواړی د دغه بریښنا پاڼې په هکله څه نظر ورکړی، او یا د راتلونکو خپرونو د خپریدو په هکله یادونه تر لاسه کړﺉ، هیله کوو چې دغې پتې ته بریښنا لیک را واستوی  publications@dareu.thecodist.co

 

x