تماس

برای معلومات بیشتر در مورد فعالیت های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، لطفاً به این آدرس تماس گیرید:

چهار راهی حاجی یعقوب به سمت چهارراهی شهید، خانه 144 (طرف راست)، سرک سوم (طرف چپ)

شهر نو- کابل

دیجیتل:0202212415

موباییل: 548 608 799 (0) 93+

پیام الکترونی: areu@dareu.thecodist.co

پست بکس: 3169

پسته خانه شهرنو

سرک وزارت داخله

شهرنو- کابل افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (نقشه)

 نظریات خود را در باره این صفحه انترنیتی به آدرس ذیل بفرستید: publications@dareu.thecodist.co 

 

x