خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره ۰۱

این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن  یافته ها و تحلیل های انجام یافته کمک  مینماید.