د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداری د خپرونو فهرست

 

 

inner strip


د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره د خپرونو یو لسټ لری چی په هغه کی د داونلود فعال لینکونه، پخوانی خپرونې سره د لنډ متنونو او د څیړنیزو پروژو عمده مطالب پکښی شاملی دی. که څه هم دغه د خپرونو لسټ په انګلیسی ژبه کی ده، تاسو کولای شی چی هغه ته په مراجعه سره د دری او پښتو برخی هم ترلاسته کړی.
د افغانستان د څیړنی او ارزونی د خپرونو وروستۍ لسټ د ترلاسه کولو لپاره دلته کلیک وکړی.
په یا د ولری چی د نویو خپرونو لسټ هر کال د (جون/چنګاښ او سپټامبر/تله) په میا شتو کی بیا کتل کیږی.
 د افغانستان د څیړنی او ارزونی د ترټولو وروستی څبرونو د ترلاسه کولو لپاره دلته کلیک وکړی.