دڅیړنې روانې پروژې

د افغانستان په کابل ښار کې د کورنیو بیځایه شویو هلکانو او نجونو ترمنځ د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي پراختیا.

د طبیعي زېرمو د سرچنیو د مدیریت په اړینو برخو کې د څېړنې درې اړخیزه هڅه

(IMAGES) د نارینه او جنسیتي برابروالي نړیواله سروی

افغانستان د اساسي قانون په تړاو د څېړنې او بحث لړۍ

(د افغانستان په تړاو د حکومتولۍ فوروم (بحث څای

ګټه اخیستونکي او د پالیسیو راټولول – افغانستان

د خوندي معیشت د څیړنې کنسرسیوم

د الف څخه تر يا

دڅیړنی پخوانۍ پروژې

2004-10 د افغانستان په پارلماني او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو ګډون

دحکومت استازي

افغان نارینتوب او په افغانستان کې پر جنسیتي برابرۍ باندې یې اغیزې

د طبیعی سرچینو مدیریت

د اوبو مدیریت او د مالدارۍ او تریاکو اقتصاد

په سیمه ییزه حکومتولۍ کې پرمختیاوې: موجود او عیني واقعیتونه

افغانستان، راتلونکي ته کتنه: د بن د ۲۰۱۱ کال کنفراس لپاره د څېړنې لنډیز

افغانستان، راتلونکي ته کتنه: د بن د ۲۰۱۱ کال کنفراس لپاره د څېړنې لنډیز

د غیر رسمي کارکوونکو لپاره ټولنیز ملاتړ: په اسیا کې له ټولنیز انسجام ملاتړ

د ښځو اقتصادی پیاوړتیا د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل

د کلیوالي معیشت امنیت او د کوکنارو ډینامکونه – د عوایدو له تنوع او د کوکنارو د کرکیلي له ختمېدو څخه ملاتړ

د معیشتي سیستم پر بنسټ د غنمو په برخه کې د جنسیتي نورمونو، ماموریت او نوښتونو موضوعي څېړنه

د ښځو د رهبرۍ پراختیا

د انسان قاچاق

د افغانستان په لیسو کې سیاسي فعالیتونه

د ځمکې مدیریت د ارزونې چوکاټ

د بلخ اقتصاد د انتقال په پړاو کې

د افغانستان څیړنیزه خبر پاڼه

سیاسي اقتصاد

د افغانستان ملي پراختيايي ستراتيژي

د افغانستان د اساسي قانون د تحلیل او پرهغه باندې بحث

د خوندي معیشت د څیړنې کنسرسیوم

په پراختيا کې د ښځو ګډون

ښاري معيشتونه او زيانمننه

په افغانستان کې د بازارونو پيژندنه

ده جنگ میراثونه-عدالت–مصالحه- ده وتلو لاری

د دولت جوړونې او د سیمه ییزو ارګانونو

د شواهدو پر بنسټ: د ۱۳۸۹ کال کابل کنفرانس لپاره پاليسي پاڼې

امنيت

د کليوالي معيشتونو څارنه

پارلماني حکومت

د پاليسۍ بهير

د ملي پيوستون پروګرام (NSP) ۱۳۸۴-۱۳۸۳

کډوالي او نړيوالې شبکې

د ځمکي حقوق او اړيکې

دغير رسمي پورونو او کوچنيو پورونو سيسټمونه

روغتیا

بسپنه ورکوونکي: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونومرستندويه پلاوی، اکسفام- انګلستان، او د سويس، سويډن او انګلستان حکومتونه

کورنۍ اغیزمن لامونه اوکورنی تاوتريخوالی

پوهنه

په ټولنيزه کچه د شخړو حل اوفصل

د ماشومانو کار

د مرستې اغيزمنتوب او همغږي

د افغانستان ملي پراختيايي ستراتيژي

د پاليسۍ بهير

کډوالي او نړيوالې شبکې

د افغانستان د حکومت لپاره يولارښود

د افغانستان د معيشت کړنلاري