محصلان پوهنتون رڼا از فعالیت های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان آگاه شدند

یک گروپ ۳۲ نفری محصلان دختر پوهنتون رڼا بتاریخ ۱۳ سرطان سال جاری از دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دیدن نمودند و از شیوه کار و فعالیت این اداره به ویژه در بخش اناث آگاهی حاصل کردند. میر احمد ادامه مطلب

گفتمان پیرامون تاثیراصلاحات در سکتور آب بالای زراعت در افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفتمانی را بتاریخ ۳۱ جوزای سال جاری پیرامون تاثیرات اصلاحات در سکتور آب بالای زراعت در افغانستان بر گزار نمود. در این نشست شماری از کارشناسان، استادان پوهنتون ها و مسوولین ذیربط دولتی منجمله نماینده ادامه مطلب

مسیر جندر در کاهش خطرات آفات

پژوهشگر ارشد جندر چونا ایچاویز بحثی را روی ارزیابی روابط جندر و تاثیرات آن بالای خشونت در هوتل انترکانتننتال کابل برگزار کرد.

آموزش ارزیابی سریع کیفیت

چونا ایچاویز پژوهشگر ارشد جندر ورکشاپ چهار روزه و نشست یک روزه را در موسسه برای انکشاف و پژوهش در کابل اجرا کرد. تیم کاری این موسسه در رابطه با وسایل که برای اجرای ارزیابی سریع کیفیت برای مطالعه اقتصاد ادامه مطلب

توسعه سرمایه گذاری روستا ها

پالا کانتور رئیس پیشین و ادم پین مشاور آن بحثی را روی توسعه سرمایه گذاری روستا ها در کتابخانه این اداره با داشتن تماس ویدیویی با لندن برگزار نمودند

آموزش در مورد جندر

سوگل زند و چونا ایچاویز پژوهشگران جندر در آموزشی به پوهنتون های بلخ، هرات و کابل به مساعدت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل اشتراک ورزیدند که هدف آن ارائه آموزش برای استادان که در این راستا تدریس میکنند بود.

دسترسی به منابع معلوماتی در افغانستان

رایس وایلز کتابدار واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و سارا پارکنسن آمر بخش ارتباطات این اداره منابع معلوماتی در افغانستان را به کارمندان اداره انکشافی بریتانیا در کابل معرفی نمودند. این پیشکش برای آن عده کارمندان بود که تازه به ادامه مطلب

خطر سیر معیشت افغانستان: تاثیر برنامه ریزی و پالیسی

محقق بخش عدلی دیبرا اسمیت یافته های تحقیق را روی حل منازعات محلی در کتابخانه این اداره ارائه کرد. وی روابط را میان دولت و حل منازعات محلی، پروسه ها و عملکرد های متفاوت که در نقاط مختلف کشور برای ادامه مطلب

حل منازعات در بامیان

فوزیه رحیمی بحث میز گرد را روی حل منازعات محلی در بامیان با همکاری موسسه کمک قانونی افغانستان برگزار نمود. در این ورکشاپ یافته های مطالعه اخیر این اداره روی نوعیت حل منازعات در بامیان ارائه گردید و راه های ادامه مطلب

حسابداری برای زمینه های اجتماعی در طرح و تطبیق برنامه ها و ارزیابی مفکوره ها و عملکرد ها

داکتر پالا کانتور رئیس پیشین این اداره ورکشاپ آموزشی یک روزه را به کارمندان وزارت مالیه برگزار نمود، این ورکشاپ برمبنای پژوهش این روی معیشت روستایی افغانها بود که نقش مهم روابط اجتماعی میان نخبگان قریه ها را در راستای ادامه مطلب