نشرات

 

واحد تحقیق و ارزیابی سالانه تقریبا ۳۰ نشریۀ اصلی را بر اساس پروژه های پژوهشی اخیر و جاری به زبان های انگلیسی، دری و پشتو تولید می کند. به منظور اینکه از کیفیت معیاری نشریات اطمینان حاصل گردد، تعدادی از ویراستاران، باز دید کننده گان، ترجمانان و دیزاینران در این سازمان متحدانه کار می کنند. تمام تحقیقات بعد از تکمیل شدن به صورت آنلاین منتشر می گردد و با سایر اسناد همانند خبرنامه های مطبوعاتی و شرح رویدادها از ویب سایت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (www.areu.org.af) قابل دانلود می باشد.

نسخه های چاپی اکثر نشریات نیز آماده و به طور رایگان در سراسر افغانستان در دفاتر دولتی و موسسات غیر دولتی، دفاتر سازمان ملل متحد، سازمان های تمویل کننده، پوهنتون ها و مراکز علمی، رسانه های خبری داخلی و خارجی توزیع می گردد. بخش نشرات در دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان وجود دارد که شما می توانید نسخه های چاپی بیشتر نشریه های تحقیقاتی را از آنجا به طور رایگان به دست آورید.

شما می توانید جهت پرسش ها در این زمینه با این ایمیل آدرس publications@areu.org.af تماس بگیرید. شما می توانید جهت اشتراک آنلاین و آگاهی از نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، در سایت این اداره ثبت نام کنید.

نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در قالب فایل قابل چاپ همیشه به طور آنلاین قابل دسترسی می باشد.

نشریات ما در فرمت های مختلف تهیه می گردد که قرار زیر است:

  • نشریۀ تحلیلی که پیرامون موضوع ویژه تحلیل های عمیقی ارایه می کند.
  • مطالعات سنتز که یافته ها و پیشنهادات پروژه های درازمدت واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را یکجا ارایه می کند.
  • توضیح نامه که جهت دخیل ساختن مستمعین و مخاطبان زیاد و آگاهی دهی پالیسی طراحی می شود.
  • مطالعات بحثی که به هدف انتشار ایدیا پیرامون موضوع مشخص طرح می شود، تا منجر به تحرک بحث ها شود.
  • پالیسی نامه عبارت از اسناد چهار صفحه یی اند که بر سفارش های پالیسی تمرکز دارند.
  • خلاصه، فشرده یی از پژوهش هایی است که مبتنی بر موضوعات حساس زمانی باشد.
  • مطالعات موردی که بر موضوعات یا بخش های برنامه ریزی ویژۀ جغرافیایی تمرکز دارد.
  • منابع تکمیلی همانند نگاهی گذرا، راه اندازی کنفرانس، کتابشناسی مشروح یادداشت نامه ها و بررسی.