پروژه های جاری

تلاش سه بعدی تحقیق در بخش های ضروری مدیریت منابع طبیعی

(IMAGES) سروی مردان و برابری جنسیتی بین المللی

تحقیق روی قانوق اساسی و سلسله ای از گفتگوها

مجمع حکومتداری افغانستان

طرف های ذینفع و ترسیم نمودار کامل پالیسی- افغانستان

کنسرسیوم تحقیقات معیشت مصون

از الف تا یا

پروژه های قبلی

نماینده حکومت

مدیریت آب و منابع طبیعی در حوزه دریایی پنج آمو

خصوصیات مردانگی و تاثیرات آن بالای برابری جنسیتی در افغانستان

چشم انداز آیندۀ افغانستان: مشروح تحقیقات برای کنفرانس بن ۲۰۱۱

امنیت معیشت روستایی و فعل و انفعالات کشت کوکنار- حمایت از تنوع منابع عایداتی و گذار از اقتصاد کوکنار

قضایای مطالعاتی قواعد جنسیتی، عاملیت و خلاقیت در سیستم های معیشتی گندم محور

توسعۀ رهبری زنان

قاچاق انسان

جامعه شناسی و فعالیت سیاسی لیسه ها در افغانستان

چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین درافغانستان

اقتصاد بلخ در دوره انتقال

خبرنامه تحقيقات افغانستان

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

بحث و ارزیابی پیرامون قانون اساسی افغانستان

کنسرسیوم تحقیقات معیشت مصون

جمع آوری معلومات و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان

حمایت اجتماعی برای کارکنان غیررسمی/اشخاص دارای شغل آزاد: حمایت از انسجام اجتماعی در آسیا

اشتراک و سهم گیری زنان در انتخابات پارلمانی و شورای های ولایتی ۱۳۸۹-۱۳۸۳

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک

فرصت های حکومتداری دموکراتیک در شهر های افغانستان

مدیریت منابع طبیعی

پیشرفت ها در حکومتداری محلی: واقعیتهای عینی

مشارکت زنان در انکشاف

معیشت شهری و آسیب پذیری

شناخت بازارها در افغانستان

میراث های جنگ

دولت سازی و حکومتداری محلی

از روی شواهد: پالیسی نامه ها برای کنفرانس کابل سال ۱۳۸۹

امنیت

تصمیم گیری برای شمولیت به مکاتب

نظارت معیشت روستائی

حکومت نماینده

اقتصاد سیاسی

مراحل پالیسی

برنامه همبستگی ملی سالهای۱۳۸۳-۱۳۸۵

مهاجرت ها و شبکه های فراملتی

مناسبات ومالکیت زمین

قرضه های غیر رسمی وسیستم قرضه های کوچک

صحت

جنسیت و تصمیم گیری به سطح محلات

عوامل محرک و خشونت های خانوادگی

معارف

شیوه های محلی حل منازعات

اطفال کارگر

مؤثریت کمک ها و هم آهنگی

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

مراحل پالیسی

مهاجرت ها و شبکه های فراملتی

راهنمای پیرامون دولت در افغانستان

مسیر معیشت در افغانستان