لور رتبه کارکوونکی

ـــــــــــــــــــ

داکتر اورځلا نعمت

رئیس

Orzala@areu.org.af

 

ډاکټر نیشناک موټوانی

دڅیړنی او اړیکو لوي مدیر

Nishank@areu.org.af

 

متیو لانګمور

تمویلونکو سره د اړیکو مسؤل

Matthew@areu.org.af

 

احمد مسعود

د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل

Masoud@areu.org.af