کارمندان ارشد

ـــــــــــــــــــ

داکتر اورځلا نعمت

رئیس

Orzala@dareu.thecodist.co

داکتر نیشانک موتوانی

مدیر ارشد تحقیق و ارتباطات

Nishank@dareu.thecodist.co

 

متیو لانگمور

مسئول روابط با تمویل کنندگان 

Matthew@dareu.thecodist.co

احمد مسعود

مسئول اطلاعات و ارتباط عامه

Masoud@dareu.thecodist.co

x