کارمندان ارشد

ـــــــــــــــــــ

داکتر اورځلا نعمت

رئیس

Orzala@areu.org.af

داکتر نیشانک موتوانی

مدیر ارشد تحقیق و ارتباطات

Nishank@areu.org.af

 

متیو لانگمور

مسئول روابط با تمویل کنندگان 

Matthew@areu.org.af

احمد مسعود

مسئول اطلاعات و ارتباط عامه

Masoud@areu.org.af