کارمندان ارشد

ـــــــــــــــــــ

داکتر ارځلا نعمت

ریس

orzala@areu.org.af

 

میر احمد جوینده

معاون ریس در بخش ارتباطات و دادخواهی

joyenda@areu.org.af