کتابخانه

کتابخانۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دارای بیشتر از 20000 جلد کتاب، نشریه ها و مجموعه یی از کتب نایاب (از سال 1920 به اینسو سالنامه ها و مجموعۀ قوانین افغانستان) بوده و تعداد از آنها به صورت آنلاین قابل جستجو می باشد. شما می توانید جهت عبور به صفحۀ جستجو  کلیک کنید. این کتابخانه دارای امکانات انترنتی، دسترسی به جستور، ماشین های فوتوکاپی مواد و فایل های پی. دی. اف می باشد. کتابخانۀ یادشده در ساختمان دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان موقعیت دارد.

اوقات استفاده:

از یکشنبه تا پنجشنبه

ساعت 9:00 قبل از ظهر تا 12:30 و ساعت 1:00 تا 4:00 بعد از ظهر

(در ماه رمضان 8:00 – 2:00 بعد از ظهر)

کتابخانۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در روزهای رخصتی عمومی تعطیل می باشد. هیچ مواد این کتابخانه به گونۀ امانت داده نمی شود. شما می توانید از طریق این ایمیل آدرس library@dareu.thecodist.co. با کارمندان کتابخانه در تماس شوید.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از سال 2002 میلادی به این طرف، کتابخانه یی را مشتمل بر مواد و منابع مختص به افغانستان اداره می کند، تا در راستای تحقیقاتش سودمند و ممد واقع شود. انجمن مطالعات جنوب آسیا که قبلاً به نام انستیتوت بریتانیا برای مطالعات افغانستان یاد می شد، در سال 2003 میلادی موافقه کرد، تا به تعداد 3000 عنوان کتاب و مقالات مختلفی را که دربارۀ افغانستان و منطقه است، در اختیار این اداره قرار دهد. یکی از شرایط عمدۀ این توافقنامه حفظ این مجموعه کتاب ها در داخل افغانستان بود، تا همۀ پژوهشگران بتوانند از آن استفاده نمایند. انستیتوت بریتانیا برای مطالعات افغانستان در سال 1972 میلادی در کابل تأسیس شد که در آن زمان، پروژه های تحقیقاتی را در بخش باستان شناسی انجام می داد. علاوه براین، این انستیتوت با پژوهشگران بریتانیایی که در بخش هایی همچو مردم شناسی و نژادشناسی کار ساحوی انجام دادند، نیز همکاری می کرد. انستیتوت یادشده در سال 1981 میلادی بسته شد که مجموعۀ تحقیقات و کتب آن در سفارت بریتانیا مقیم کابل محفوظ ماند.

این مجموعه ها و کتب پژوهشی به اثر سعی باب ناکس، کارلا گریسمن، نیکولاس ویلیامز و جاناتن لی، به واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان اهداء و این منبع منحصر به فرد تحقیقاتی مجددا برای استفاده آماده گردید که در این راستا از تلاش های آنان ابراز سپاس می نماییم. داکتر اندرو ویلدر، رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان طی سال های 2002-2005، به همکاری مالی هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) موافقه کرد که این اداره مجموعۀ کتاب های یادشده را نگه داری کرده، جهت رده بندی آنها بر اساس نورم های بین المللی، گسترش و توسعۀ آن، کارمندان بیشتر را استخدام و بودجۀ کافی را اختصاص می دهد. این مجموعۀ غنی رو به گسترش، در حال حاضر، دربرگیرندۀ نشریات دولت افغانستان از تمام دوره ها و همچنان مواد چاپی تمویل کننده گان و موسسات غیردولتی پیرامون افغانستان، نشریه های سازمان های ملل متحد مربوط به افغانستان، گاهنامه ها، نقشه ها، سی. دی ها و دی. وی. دی ها می باشد؛ به ویژه در این راستا جریده های رسمی و کتاب احصاییوی افغانستان قابل توجه  است. هدف اصلی کتابخانۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این نیست که با کتابخانه ها و مجموعه های بین المللی از این دست به رقابت بپردازد، بلکه این اداره در پی آن است،  که مواد مربوط را جمع آوری و حفظ  نماید، تا در افغانستان و خارج از این کشور، توسط پژوهشگران داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، از قربانی ها و تلاش های بیش از یک دهۀ رویس ویلز در راستای راه اندازی و ترتیب کتابخانۀ این اداره، اظهار قدردانی می کند.

 

x