ګزارش تلویزیون ۱ افغانستان از سمینار قانون اساسی – واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

ګزارش تلویزیون ۱ افغانستان از سمینار قانون اساسی – واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به تاریخ هشت قوس سمیناری را در رابطه به بحث و ارزیابی قانون اساسی افغانستان، ده سال بعد از تصویب این قانون برگزار کرد. در این سمینار، شماری از چهره ها و شخصیت هایی که در ترتیب قانون اساسی افغانستان سهم داشتند، سخنرانی کرده و به سوالهای شرکت کنندگان جواب گفتند. داکتر هاشم کمالی، داکتر رنگین دادفر سپنتا و فرید حمیدی، در مورد تحقیقات شان در زمینه قانون اساسی افغانستان توضیح دادندx