وقایع و رسانه ها

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میزبان سخنرانی ها، بحث های میز گرد و کنفرانس های مطبوعاتی متعددی می باشد که بیشتر آنها در دفتر این اداره در کابل برگزار می شود. برخی برنامه های کلان مانند ورکشاپ ها، سیمینارها و پریزنتیشن ها برای شریکان، خارج از دفتر تدویر می یابد. جهت دریافت دعوتنامۀ برنامه های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، شما می توانید برای اشتراک در برنامه های ما، ثبت نمایید.

این اداره در نظر دارد، تا در همکاری با موسسات تحصیلات عالی در افغانستان، از سال 2017 م. سخنرانی های کارشناسان اش را پیرامون یک سلسله موضوعاتی که ربعوار تحقیق می شود، سازماندهی کند. برعلاوۀ این، کارشناسان (داخلی و خارجی) مربوط این اداره حاضر اند، در موضوعات مختلف، به درخواست مصاحبۀ رسانه ها، جواب مثبت دهند. شما می توانید با استفاده از این لینک، درخواست مصاحبۀ کارشناس نمایید. افزون بر اعلامیه های خبری و کنفرانس های مطبوعاتی این اداره، مصاحبه هایی توسط پژوهشگران این اداره انجام می­شود و از نشریات آن در گزارش های رسانه­ها نام برده می­شود.

x