زموږ په اړه

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره یو کابل مېشت خپلواک څېړنیز بنسټ دی، چی پر ۱۳۸۱ کال په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مرسته جوړ شوی دی. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ماموریت د شواهدو پر بنسټ په لوړ کیفیت سره پالیسۍ پورې د اړوندو څیړنو ترسره کول او په فعاله توګه یې د پایلو خپرول او د څېړنې او زده کړې کلتور ته وده ورکول دی.

د تفکر او ارزونې څلور لاره

وېبلاګ | پادکست | ویډیو
بلاګ

Some reflections on ‘The idea of Afghanistan’

بلاګ

100 Years of Afghan History in Writing

x