زموږ په اړه

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره یو کابل مېشت خپلواک څېړنیز بنسټ دی، چی پر ۱۳۸۱ کال په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مرسته جوړ شوی دی. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ماموریت د شواهدو پر بنسټ په لوړ کیفیت سره پالیسۍ پورې د اړوندو څیړنو ترسره کول او په فعاله توګه یې د پایلو خپرول او د څېړنې او زده کړې کلتور ته وده ورکول دی.

د تفکر او ارزونې څلور لاره

وېبلاګ | پادکست | ویډیو
پادکست

Local Governance Failing to Meet Local Needs

ویډیو

Gender Responsive Budgeting in Afghanistan

ویډیو

Civil Service Reform in Afghanistan

x