د افغانستان د څیرنې او ارزونی واحد کتابتون
ددی اداری کتابتون زرګونوڅخه زباتی ګڼې کتابونه اولیکنی لرې چی دانترنت له لاري یی لټون کیدای شی
دافغانستان دڅېړنې ا وارزونې د واحد دخپرونوداعلانونود ترلاسه کولولپاره خپله پته ثبت کړئ
ورستنۍخپرونې