د لټون خپرونې
ستاسو لټون ۱۶۲ خپرونې موندلې دي. د بيا لټون لپاره دلته کیکاږي .

د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه، اوومه ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې اوومه ګڼه ده چې د ۱۳۸۴ کال د لړم په مياشت کې خپره شوې ده

د افغانستان دڅیړنې خبرپاڼه ،لسمه ګڼه

دا د افغانستان د څيړنېزې خبرپاڼې ۱۰مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۵ کال د چنګاښ په مياشت کې خپره شوې ده