د لټون خپرونې
ستاسو لټون ۱۶۲ خپرونې موندلې دي. د بيا لټون لپاره دلته کیکاږي .

د هلمند د خوړو زون په رښتني معنا بې ساری: د هلمند د خوړو زون څنگه په دې ولایت کې د کوکنارو د تولید ظرفیت لوړ کړ؟

د هلمند د خوړو د زون ) HFZ ( موخه دا وه چې د کوکنارو په کښت کې چټک او د پام وړ کموالی راولي. دغه پروگرام د امریکا او د برطانیې د حکومتونو له خوا د 2008 او2012  کال لا دیر ولولئ

د کنټرول او نفوذ درک کول: د کوکنارو کښت او مالیات موږ ته د افغانستان د دولت د واکمني په اړه څه وایي؟

یو شمېر سازمانونو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې د حکومت د کنټرول ساحې وپېژني. 1 څرنگه چې دغه مسأله په رسنیو او رسمي راپورونو کې ډېر ځله ذکر شوې ده، دغه لیکنه هغې طریقې ته یوه انتقادي کتنه لا دیر ولولئ

په افغانستان کی قضایي بیاکتنه یو نیمگړی عمل

قضایي بیاکتنه د یوې محکمې یا ورته نهاد ځواک دی چې قوانین او عامه لایحې تر کتنې لاندې نیسي او له اساسي قانون سره د هغو د سموالي په باب پرېکړه کوي. که څه هم مربري فون ماډیسن د امریکا لا دیر ولولئ

ښاري خوندیتوب: په افغانستان کې د ښاري سولې جوړونې پروګرام ته یوه بیاکتنه

په افغانستان کې د پالیسي په چاپیریال کی، د ښاروالي په بودجې کې دننه او له هغې څخه بهر پروګرامونو او اداري قواعدو او اجرااتو کې د ښاري خوندیتوب مفهوم په نسبي توګه نوی بریښي. په وروستیو شپاړس کلونو کې لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د کوچی – بزګر ترمينځ د شخړو څيړنه

د کال ۲۰۱۶د دسمبر په مياشت کې، د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې د اروپا د اتحادیې له خوا تمویل شوې پروژه پيل کړه. په نوموړې پروژې کې طبيعي زیرمو د مدیریت په اړینو ساحو کې د درې اړخيزو لا دیر ولولئ

په افغانستان کې قضایي بیا کتنه

د افغانستان د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون د پخوانیو اساسي قوانینو په پرتله د قواوو د کنترول او توازن لپاره ډېرو میکانیزمونو ته ځای ورکړی دی. د نورو تر څنگ، قضایي بیا کتنه چې د قانون د واکمني او د لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د اجرائیه قوې تکامل: تیر ته کتنه او راتلونکي لپاره وړاندیزونه

په ۲۰۰۱ کال کې له واک نه د طالبانو له پرځیدلو وروسته، افغان مشران د یوه نوي ډیموکراتیک افغان دولت د بنسټونو د جوړولو لپاره سره راغونډ شول. د بُن په کنفرانس کې پلان وشو چې په ۲۰۰۴ کال کې لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د اجرائیه څانګې وده یو شالید او د پرمختګ لپاره وړاندیزونه

ددې څېړنې موندنې څرګندوي چې د افغانستان سیاسي سیستم یوه تعدیل شوي اساسي قانون ته اړتیا لري. د افغانستان په اساسي قانون کې د سمونو صلاحیت د اساسي قانون په ۱۱۱ ماده کې لویې جرګې ته ورکړل شوی دي. د لا دیر ولولئ

په افغانستان کې ښاري حکومتولۍ: د ښارونو د پراختیایی پروګرام ارزونه

د دې پالیسۍیادښت موخه دا ده چې د اوسني ښاري پراختيا پروګرام د ارزونې مهمو موندنو لنډیز، او د ښه پلي کیدو لپاره د سپارښتنو وړاندیز چی دپالیسي یادښت په راتلونکو لیکونو کې راڅرګندیږي: په افغانستان کې ښاري حکومتولۍ: د لا دیر ولولئ

د کانونو حکومتولۍ: داستخراجی صنعتونو د مالیو اغیزناک مدیریت

د استخراجي صنعتونو د مالیو اغېزناک مدیریت د سرچینو له پلوه ټولو بډایه هېوادونو په ځانګړي ډول هغو لپاره چې په پرتلیز ډول کمزوری اداري ظرفیت لري یو ننګوونکی خو مهم کار دی. ځکه نو، د محاسبې، راپور ورکولو او لا دیر ولولئ