د لټون خپرونې
ستاسو لټون ۱۶۲ خپرونې موندلې دي. د بيا لټون لپاره دلته کیکاږي .

ټولنیز ملاتړ او د کار پروګرامونه څنګه په ټولنیز یوځایوالي کې ونډه اخلي؟ د افغانستان، بنګله دیش، هند او نیپال څخه شواهد

له ۲۰۱۵ م کال څخه وروسته د پرمختیایی موخو په هکله بحث او د وړاندیز شوی «هیڅوک شاته مه پریږدئ» اصل د ټولنیز یوځایوالی په انکشاف کې دنابرابری اوپه ټولنیز خوندیتوب کې د ټولنیزیوځایوالی د نقش په هکله نړیواله علاقه لا دیر ولولئ

په افغانستان کی د برک (BRAC) د ژوندانه د مهارتونو د زده کړو او کاري مهارتونو د روزنې ونډه په تولنیز مشارکت کی

د څېړنې موخه د هغې کچې مالومول وو، چې ځوانو مېرمنو ته د ژوند د مهارتونو او کاري روزنو پروګرام د روزګار په بازار کې په داخلېدو او د عوایدو په لاسته راوړو کې له دوی سره څومره مرسته کړې لا دیر ولولئ

د کار او اشتغال موندنی کړنلاری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟ د BRAC(براک) د ژوند د روزنیزو مهارتونو او د ځوانو ښځو د معیشت لپاره د زده کړی بیلګی

دغه تحلیل په افغانستان کی د BRACبرک له خوا د ژوند په هکله د روزنیزو مهارتونو او د ځوانو ښځو د معیشت لپاره د زده کړی د پروګرامونو څیړنه ده او د هغو انګیرنو او رول  آزمایښت ګڼل ګیږی  چې لا دیر ولولئ

په افغانستان کې حکومتولۍ ته یوه کتنه

په افغانستان کې دولتي اصلاحات یوه نوې پدیده نه ده، بلکې د افغانستان په عامه اداره کې د یو پیاوړي سیستم رامنځته کول، هغه اوږده لړۍ ده، چې د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په دوامدارو، پیاوړو او همغږو لا دیر ولولئ

افغان ملي پوځ: له مالي اړخونو هاخوا د پایښت پر وړاندې پرتې ننګونې

افغان ملي پوځ په عامه توګه له ۲۰۰۱ کال راوروسته په افغانستان کې که تر ټولو پیاوړی نه وي نو د پیاوړو بنسټونو له ډلې خو ضرور منل کېږي. خو بیا هم د افغان ملي پوځ پر خپلو پښو د لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د ښځو اقتصادی پیاوړتیا ۲۰۰۲- ۲۰۱۲ د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل

په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ګډون په ډیریدونکي توګه د ښځو د حقونو او محلی پرمختیا نه بیلیدونکی برخه ګڼل کیږی.دا څیړنه د ښځو د اقتصادی امنیت (خوندیتوب) او حقونو په هکله چې د ملګرو ملتونو د پراخی ستراتژۍ لا دیر ولولئ

سترګې پټول او مسامحه: د انتقال په دوره كې له مخدره توكو سره مبارزه

اوس جوته شوی چې د مخدره توکو تولید او سوداګري به نه یوازی په اقتصاد، سیاست او امنیت ډیره ستره اغیزه ولری، بلکی له انتقال څخه د وروسته افغانستان د ځمکی په فزيكي جوړښت باندی به هم خپلی اغیزې وكړي. لا دیر ولولئ

په افغانسان كى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتيا : د فرصتونومینځ ته راوړل او د چاپیريال چمتو كول

د نوموړى څيړنې موندنې څرګندوي چې په اقتصاد كې د پراخى پاليسى د چاپیريال په چوكاټ كى د افغانى ښځو نابسيا او لږ ګډون (مشاركت) د ټولنيزو – فرهنګى ژورو ريښو لرونكى خنډونو په كتاركى شميرل كيږي.

په افغانسان كى د ښځو اقتصادى غښتلتوب او وړتيا : د فرصتونومینځ ته راوړل او د چاپیريال چمتو كول

د نوموړى څيړنې موندنې څرګندوي چې په اقتصاد كې د پراخى پاليسى د چاپیريال په چوكاټ كى د افغانى ښځو نابسيا او لږ ګډون (مشاركت) د ټولنيزو – فرهنګى ژورو ريښو لرونكى خنډونو په كتاركى شميرل كيږي.

د بلخ اقتصاد د انتقال په پړاو کې

په داسې حال کې چې د ۱۳۹۳ کال د لیږد  د شننو او خبرو اترو زیاته برخه پر امنیتي او مالي موضوعګانو څرخیږي، خو د بهرنیو ځواکونو د وتلو د اقتصادي اغیزو په اړه مخ په زیاتیدونکې اندیښنې موجودې دي لا دیر ولولئ