د لټون خپرونې
ستاسو لټون ۱ خپرونې موندلې دي. د بيا لټون لپاره دلته کیکاږي .

په افغانستان کې ښاري حکومتولۍ: د ښارونو د پراختیایی پروګرام ارزونه

د دې پالیسۍیادښت موخه دا ده چې د اوسني ښاري پراختيا پروګرام د ارزونې مهمو موندنو لنډیز، او د ښه پلي کیدو لپاره د سپارښتنو وړاندیز چی دپالیسي یادښت په راتلونکو لیکونو کې راڅرګندیږي: په افغانستان کې ښاري حکومتولۍ: د لا دیر ولولئ