جستجوی نشرات
جستجوی شما ۳ نشریه یافت شد. برای جستجوی دوباره اینجا کلیک کنید.

از آنسوی دیوار های مکتب: تصمیمگیری خانواده و شمولیت اطفال به مکاتب در افغانستان

این توضیح نامه دلایل اینکه والدین اطفال شانرا به مکتب می فرستند یا نمی فرستند و چه عواملی بالای تصمیم شان اثر گذار است را مورد بحث قرار میدهد.

بازگشت يا ماندن: سردرگمي نسل دوم افغان ها در پاكستان

این مطالعه موضوعی بر نسل دوم افغانها در پاکستان تمرکز مینماید.

بررسی واقعیات زندگی فقرا در شهر ها: میتود های انتروپولوژیک مطالعه و تحقیق معیشت شهری در افغانستان

این نشریه در مورد مشخصات فقرا در روستا های افغانستان است که از مصاحبه با بیجاشدگان، مهاجرین برگشته و باشندگان قدیمی کارته نو جمع آوری شده اند. کار ساحوی بر مبنای نمونه از ۲۳ خانواده آسیب پذیر صورت گرفت یافته ادامه مطلب