د لټون خپرونې
ستاسو لټون ۲ خپرونې موندلې دي. د بيا لټون لپاره دلته کیکاږي .

په افغانستان کې د کوچي- ځایي شخړې ډولونه

که څه هم د سرحدونو او د کډوالۍ د وختونو په تړاو شخړې په افغانستان کې د کوچي او بزګر ترمنځ د اړیکو یو اړین اړخ  دی. د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری دغې جاري پروژې موندلې چې د لا دیر ولولئ

افغان ملي پوځ: له مالي اړخونو هاخوا د پایښت پر وړاندې پرتې ننګونې

افغان ملي پوځ په عامه توګه له ۲۰۰۱ کال راوروسته په افغانستان کې که تر ټولو پیاوړی نه وي نو د پیاوړو بنسټونو له ډلې خو ضرور منل کېږي. خو بیا هم د افغان ملي پوځ پر خپلو پښو د لا دیر ولولئ