جستجوی نشرات
جستجوی شما ۳ نشریه یافت شد. برای جستجوی دوباره اینجا کلیک کنید.

بازنگری قضایی در افغانستان یک عملکرد نا کامل

بازنگری قضایی عبارت از صلاحیت یک محکمه و یا یک نهاد مشابه است، تا مطابقت قوانین و مصوبات عامه را با قانون اساسی بازنگری کرده و بر اساس آن تصمیم اتخاذ کند. گرچه قضیۀ ماربور یوی مادیسن نشان می دهد ادامه مطلب

باز نگری قضایی در افغانستان

قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان در مقایسه به قوانین ما قبل خود در برگیرندۀ میکانیزم های بیشتر کنترول و توازن قوا است. از جمله، قانون اساسی جدید بازنگری قضایی، و یا به عبارت دیگر بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون ادامه مطلب

داورى شكايات انتخاباتى افغانستان و خطرات عدم قانونمدارى نگاهى به محكمه اختصاصى انتخابات – ۲۰۱۰

قانون اساسى افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را براى شهروندان افغانستان تضمين كرده و زمينه تاسيس كميسيون مستقل انتخابات را به هدف اداره و نظارت از انتخابات در اين كشور، فراهم نموده است.اما اين درحالى است كه قانون ادامه مطلب