د لټون خپرونې
ستاسو لټون ۳ خپرونې موندلې دي. د بيا لټون لپاره دلته کیکاږي .

په افغانستان کی قضایي بیاکتنه یو نیمگړی عمل

قضایي بیاکتنه د یوې محکمې یا ورته نهاد ځواک دی چې قوانین او عامه لایحې تر کتنې لاندې نیسي او له اساسي قانون سره د هغو د سموالي په باب پرېکړه کوي. که څه هم مربري فون ماډیسن د امریکا لا دیر ولولئ

په افغانستان کې قضایي بیا کتنه

د افغانستان د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون د پخوانیو اساسي قوانینو په پرتله د قواوو د کنترول او توازن لپاره ډېرو میکانیزمونو ته ځای ورکړی دی. د نورو تر څنگ، قضایي بیا کتنه چې د قانون د واکمني او د لا دیر ولولئ

ټاکنیزوشکایتونو ته رسیدنه: افغانستان او د قانون د نه پلی کیدوګواښونه

دافغانستان اساسي قانون د افغانستان اتباعو ته د دې حق ورکړی، چې هم خپل ځان کاندیدولای شي او هم بل چاته رایه ورکولای شي. د دغه قانون له مخې، په هیواد کې د ټاکنو د څارنی او اداره کولو لپاره لا دیر ولولئ