جستجوی نشرات
جستجوی شما ۳ نشریه یافت شد. برای جستجوی دوباره اینجا کلیک کنید.

گامهای دشوار: عدالت، بخشش و سازش در روند صلح در افغانستان

این یافته ها حاصل یکی از پروژه های تحقیقاتی  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است که بر پیامد های منازعه در افغانستان پرداخته است. تحقیق حاضر در بر گیرندۀ دیدگاههای محلی پیرامون صلح، عدالت و مصالحه می باشد که با ادامه مطلب

کاهش کشت و زرع تریاک علل و تاثیر گذاری

این پالیسی نامه در ۱۳۸۹ در موقع برگزاری کنفرانس کابل از سوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشر گردید.

سیستم همه جانبه عدالت برای افغانستان

پالیسی نامه هذا مطالعات موضوعی سیستم حل منازعات محلی(community-based dispute resolution)  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را همراهی می کند، مطالعات موضوعی در این رابطه معلومات و تحلیل های مفصل را از تحقیق مذکور ارائه می کند.