پېښې

رسنیزه خبرپاڼې

 

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رسنیزې خبرپاڼې، چې د خپرونو، پېښو او مهمو پرمختیاو په تړاو په رسنیو کې خپرېږي، دلته کتلی شئ.

کومه رسنیزه خبرپاڼې ونه موندل شوه.
x