ده سال قانون اساسی افغانستان: چرا گفتگو مهم است

FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

قانون اساسی افغانستان به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای ده سال گذشته افغانستان مطرح بوده است. همواره تاکید شده است که هر نوع تغییر احتمالی در فضای سیاسی افغانستان، نباید ارزشهای مندرج در قانون اساسی را قربانی کند. با این حال، مردم افغانستان، اعضای جامعه مدنی و دانشجویان، فرصت اندکی داشته اند تا در مورد قانون اساسی کشورشان بحث و گفتگو کنند.