به وبسایت جدید واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان خوش آمدید!

خیلی تلاش ورزیدیم تا وبسایتی را طرح ودیزاین نماییم که واقعاً بتواند حضور انترنتی این اداره را گسترش داده، معلومات جامعتری در مورد پژوهش ما به خوانندگان ارائه نماید و بازدیدکنندگان به آسانی بتوانند مطالب مورد علاقۀ خود را بیابند. ادامه مطلب

ده سال قانون اساسی افغانستان: چرا گفتگو مهم است

قانون اساسی افغانستان به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای ده سال گذشته افغانستان مطرح بوده است. همواره تاکید شده است که هر نوع تغییر احتمالی در فضای سیاسی افغانستان، نباید ارزشهای مندرج در قانون اساسی را قربانی کند. با ادامه مطلب

ده سال قانون اساسی افغانستان: چرا گفتگو مهم است

قانون اساسی افغانستان به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای ده سال گذشته افغانستان مطرح بوده است. همواره تاکید شده است که هر نوع تغییر احتمالی در فضای سیاسی افغانستان، نباید ارزشهای مندرج در قانون اساسی را قربانی کند. با ادامه مطلب

قوت انگشتهای رنگی را دست کم نگیرید

مشارکت گسترده مردم در انتخابات امسال، امیدواری ها نسبت به تقویت دموکراسی رادر افغانستان بیشتر کرد. امنیت انتخابات خوب بود. شرکت افغانها در افغانستان باوجود همه تهدیدهای امنیتی که قبلا وجود داشت، سیلی بود بر روی مخالفان مسلح افغانستان. روند ادامه مطلب