FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

گامهای دشوار: عدالت، بخشش و سازش در روند صلح در افغانستان

این یافته ها حاصل یکی از پروژه های تحقیقاتی  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است که بر پیامد های منازعه در افغانستان پرداخته است. تحقیق حاضر در بر گیرندۀ دیدگاههای محلی پیرامون صلح، عدالت و مصالحه می باشد که با تمرکز خاصی بر گرد آوری تجارب، نظرات و علایق افغان ها برای رسیدن به صلح صورت گرفته است. اغلب مردم در اظهار نظرات شان به زبانهای دری و پشتو، بر آرام ساختن دلها و مرهم نهادن بر زخمهای عقده مند تاکید داشتند که این عقده ها همواره در اشکال متفاوتی همچون نفرت، خصومت یا هم احساسات وسواس برانگیز، در منازعات تبارز کرده است.

نوعیت نشریه: پالیسی نامه
زبان: دری
تعداد صفحات: ۴
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط