FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

معضل زنان و رهبری در افغانستان: آموخته ها و پیشنهادات

افغانستان دارای جامعه روستایی، مردسالار، سنتی و مذهبی است. در این کشور تقریبا در تمام سطوح، منبع تصمیم گیرنده از بالا به پایین و عمدتا به شکل غیررسمی است. شخصیت در این کشور توسط عواملی مانند نژاد، جایگاه اجتماعی، دارایی های مالی، صلاحیت های رسمی یا غیررسمی که یکی از موارد بالا میتواند منبع آن باشد و حتی شمار محافظان مسلح و وسایط زرهی شکل میگیرد. جامعه افغانی در هسته اش نخبه گراست، در هاله اش مردم گرا و در قلب، زن ستیز است؛ جاییکه زن شهروند دومی محسوب میشود و همیشه یکی از این چهار مورد است (دختر، خواهر، همسر و یا مادر ). در غیر آن چنان وانمود میشود که از کرامت کمتری برخوردار است.

نوعیت نشریه: پالیسی نامه
زبان: Dari
تعداد صفحات: ۴
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط