FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

رسیدن به نقطه اوج: فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان

در سال ۲۰۱۰، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مطالعه ای را در مورد محصلان پوهنتون ها و گرایش‌های سیاسی آن ها انجام داد. در عوض، پروژه کنونی برآموزش در لیسه های دولتی تمرکز دارد. بخش همراه این مطالعه تحت عنوان “سیاسی شدن لیسه های افغانستان”، یافته های سروی لیسه ها در ده ولایت افغانستان را خلاصه سازی می کند. اگرچه این گزارش از یافته های سروی استفاده می کند، اما بر علاوه سعی دارد تا الگوهای شناسایی شده در سروی را از طریق مواد جمع آوری شده در مصاحبه های کیفی توضیح دهد.

نوعیت نشریه: مقاله مسأله محور
موضوع: حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۵۹
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط