FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

نگاه نزدیک به مردان و «انواع مردانگی» : مشارکت فعال مردان در برابری جنسیتی

مردانگی به نحوۀ برداشت و تلقی مردم از خصوصیات مرتبط با مرد بودن اشاره دارد. هدف کلی این پژوهش درک مفاهیم مختلف در مورد مرد بودن و همچنین چگونگی سهم گیری این مفاهیم در نابرابری جنسیتی در افغانستان است. در این مطالعه به نقش های پسران و مردان، برابری، قدرت، کنترول و خشونت علیه زنان پرداخته شده است؛ این مقوله ها در بررسی مردانگی و همچنین دستیابی به برابری، صلح و توسعۀ پایدار بسیار مهم می باشند.

لازم است که تفاوت در میزان دسترسی زنان و دخترانِ افغان به فرصت ها چه در سطح خانواده و چه در سطح اجتماع مورد بررسی قرار گیرد. افغانستان به عنوان یکی از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد برای بهتر ساختن زندگی زنان و کودکان در این کشور باید پالیسی ها و برنامه های خود را هر چه بیشتر بهبود بخشیده، تحکیم نماید.

نوعیت نشریه: پالیسی نامه
موضوع: جنسیت
زبان: دری
تعداد صفحات: ۴
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط