FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

حکومتداری محلی در افغانستان

این نشریه تحلیلی درباره حکومتداری محلی در افغانستان که در ماه اسد سال ۱۳۹۵ به مردم ارائه شد، نتیجه یک پروسه مشتاقانه و همچنین تحقیق و بحث تجربی که ذینفعان مختلف در آن اشتراک ورزیدند،است. در حال حاضر، افغانستان یک دولت متمرکز بوده، درحالیکه قانون اساسی افغانستان برای ساختارهای دولتی غیر متمرکز فراهم گردیده. در یک محیط فرار و به طور کلی بسیار شکننده، تصیم گیران یا پالیسی سازان کلیدی با این وجود عدم تمرکز را برای ارائه خدمات بهتر در کشور بالای تمرکز زدایی ترجیح میدهند.

نوعیت نشریه: مقاله تحلیلی
موضوع: حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان: Dari
تعداد صفحات: ۶۶
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط