FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان: کاری در حال پیشرفت

پروسه بودجه سازی جنسیت محور به هدف مدغم سازی چشم انداز جنسیت در سیستم ادارۀ مالی عامۀ یک کشور انجام می شود. این تحقیق بر این فرضیه استوار است که بودجۀ دولتی دارای ماهیت جنسیتی نبوده و در واقع، پالیسی های دولت در راستای جمع آوری عواید و مصارفات عامه دارای تأثیرات گوناگون بر مردان و زنان می باشد. بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان با همکاری تخنیکی ادارۀ انکشافی ملل متحد و دفتر ملل متحد برای زنان توسط وزارت مالیه معرفی گردید. هرچند این روند به شمول تسوید پلان کاری استراتیژیک بودجه جنسیت محور و انکشاف رهنمود بودجه سازی جنسیت محور، دارای دستاوردهای گوناگون است، اما روی این موضوع هنوز هم کارهای زیادی جریان دارد

نوعیت نشریه: مقاله تحلیلی
موضوع: حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۶۰
همچنین به دسترس است به: انگلیسی | پشتو

اثر مرتبط